Warunki działalności w zakresie pośrednictwa spółki AvanderNet s.r.o.

W niniejszych warunkach pośrednictwa spółki AvanderNet s.r.o. określono warunki umów pośrednictwa w wynajmie obiektów wakacyjnych między klientami a wynajmującymi/operatorami turystycznymi (dalej "usługodawcy").

Spółka AvanderNet s.r.o. jest pośrednikiem, zapewniającym usługodawcom pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów i zawieraniu umów o wynajmie obiektów wakacyjnych z klientami.

Niniejsze warunki pośrednictwa spółki AvanderNet s.r.o. nie zastępują odpowiednich postanowień umów o świadczeniu usług (dalej także "UŚU").

1. Zawarcie umowy przez klienta

1.1. Poprzez złożenie rezerwacji telefonicznie, elektronicznie lub pisemnie klient zobowiązuje się do zawarcia umowy z usługodawcą, który jest reprezentowany przez spółkę AvanderNet s.r.o.. Spółka AvanderNet s.r.o. zastrzega sobie prawo przyjęcia takiej propozycji. Zawarcie umowy nastąpi dopiero po pisemnym, telefonicznym lub e-mailowym potwierdzeniu przez AvanderNet s.r.o. lub usługodawcę danej rezerwacji klientowi. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku późniejszego odwołania zamówienia może być zobowiązany do zapłaty opłaty anulacyjnej na rzecz usługodawcy.

1.2. Poprzez dokonanie rezerwacji klient akceptuje UŚU danego usługodawcy, jak również warunki pośrednictwa spółki AvanderNet s.r.o.. UŚU podano w formularzu rezerwacyjnym danego obiektu w formie odsyłacza (tzw. linku). W trakcie dokonywania rezerwacji system zwraca uwagę klienta na odpowiednie UŚU i prosi o ich zaakceptowanie. Spółka AvanderNet s.r.o. zaleca klientom wydrukowanie UŚU.

1.3. Po udanym dokonaniu rezerwacji klient otrzymuje od AvanderNet s.r.o. jako pośrednika e-mail z wstępnym potwierdzeniem rezerwacji. Wszystkie inne informacje klient następnie otrzymuje e-mailem od odpowiedniego usługodawcy.

1.4. Klient jest zobowiązany do bezzwłocznego sprawdzenia poprawności informacji, które podano w potwierdzeniu rezerwacji przesłanym e-mailem. W przypadku, gdyby zamówienie zawierało niepoprawne dane, klient powinien poinformować o tym usługodawcę i spółkę AvanderNet s.r.o., określając, o które dane chodzi. Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym usługodawcy i spółki AvanderNet s.r.o. bez zbędnej zwłoki.

1.5. Klient zobowiązany jest do podania w trakcie rezerwacji całkowitej liczby osób (włącznie z dziećmi), które wezmą udział w pobycie wakacyjnym, jak również informacji, czy chce zabrać ze sobą zwierzę domowe. W przypadku niektórych obiektów wakacyjnych możliwość zabrania zwierzęcia domowego wymaga uprzedniego wysłania odpowiedniej prośby.

2. Płatność / Dokumenty podróżne

Klient reguluje opłaty za wynajem zgodnie z instrukcjami usługodawcy, płatności można dokonać na kilka sposobów – z reguły przelewem bankowym lub kartą kredytową/debetową. Dokładne informacje dotyczące możliwości płatności i jej warunków klient może znaleźć w potwierdzeniu rezerwacji. Przy pewnych rodzajach płatności, takich jak na przykład płatność kartą kredytową / debetową, AvanderNet s.r.o. i niektórzy usługodawcy zastrzegają sobie prawo naliczania dodatkowych opłat. Zwracamy uwagę, że usługodawca nie jest zobowiązany do ponoszenia opłat bankowych (krajowych lub zagranicznych) powstałych w związku z zapłatą ceny za wynajem przelewem. Możliwości w zakresie sposobów płatności za wynajem dla każdego obiektu podano w informacjach dotyczących każdego z nich.

3. Postanowienia dotyczące paszportów, wiz, dewiz i ubezpieczenia zdrowotnego

3.1. Klient sam odpowiada za przestrzeganie obowiązujących przepisów krajowych i zagranicznych dotyczących przekraczania granic w obydwie strony, przepisów dotyczących opieki zdrowotnej oraz paszportów i wiz.

3.2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa, warunków przekraczania granicy danego państwa, przepisów w zakresie opieki zdrowotnej, wiz itp. można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej (www.msz.gov.pl).

4. Odstąpienie od umowy / Zmiana rezerwacji

4.1. Klient może w każdym momencie przed zakwaterowaniem się odstąpić od umowy pośrednictwa i rezerwacji zakwaterowania (tzw. anulacja). Decydującym momentem jest chwila doręczenia oświadczenia o rezygnacji danemu usługodawcy. Zalecamy klientom wysłanie oświadczenia o rezygnacji e-mailem. W zależności od momentu zgłoszenia rezygnacji i warunków umownych danego usługodawcy w tym przypadku istnieje możliwość pobrania opłaty anulacyjnej.

4.2. Dokonywanie przez klienta zmian w rezerwacji jest możliwe, ale może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Niektórzy usługodawcy pobierają za zmianę rezerwacji opłatę ryczałtową, w wyjątkowych przypadkach można dokonać zmiany rezerwacji za pośrednictwem anulacji starej i dokonania nowej rezerwacji. W tym przypadku klient może być zobowiązany do poniesienia opłaty anulacyjnej.

5. Ubezpieczenia

Spółka AvanderNet s.r.o. zaleca klientom zawarcie podróżnego ubezpieczenia zdrowotnego także w krajach europejskich, ponieważ nawet drobne wypadki mogą spowodować duże koszty, które niekoniecznie muszą być pokryte standardowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Spółka AvanderNet s.r.o. także zaleca klientom zawarcie ubezpieczenia od anulacji na wypadek potrzeby odwołania rezerwacji przez klienta.

6. Ochrona danych osobowych

Spółka AvanderNet s.r.o. gromadzi i przetwarza dane klientów, które są jej potrzebne do świadczenia usług. Spółka AvanderNet s.r.o. zapewnia bezpieczeństwo danych klientów przed nieuprawnionym dostępem i stosuje niezbędne środki w celu ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą nr 101/2000 Dz. U. R. Cz. o ochronie danych osobowych.

7. Postanowienia końcowe

7.1. W przypadku, gdyby któreś z postanowień zawartych w warunkach pośrednictwa okazało się nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień zawartych w niniejszych warunkach. Spółka AvanderNet s.r.o. zobowiązuje się do zastąpienia takiego postanowienia ważnym i skutecznym postanowieniem, które będzie w możliwie największym stopniu zgodne ze znaczeniem i treścią nieważnego, nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia.

7.2. W przypadku nieprzestrzegania niniejszych warunków pośrednictwa lub przy uzasadnionym podejrzeniu, że doszło do naruszenia, szczególnie w przypadku podania przez klienta w ramach rezerwacji nieprawdziwych lub ewidentnie zmyślonych danych, spółka AvanderNet s.r.o. jest uprawniona w każdej chwili do wykluczenia klienta z użytkowania tej strony internetowej.

7.3. Niniejsze warunki pośrednictwa podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej.

Napisz do nas

Pytania w języku angielskim będą przetwarzane priorytetowo. Dziękujemy za zrozumienie. ×

Oświadczenie o ochronie danych osobowych